На головну
На головну


Увага! Цей сайт більше не оновлюється!

Актуальну інформацію про діяльність національного органу стандартизації

Ви знайдете за посиланням uas.org.ua

*Примітка: Сайт www.ukrndnc.org.ua  працюватиме в довідковому режимі.

Українське агентство зі стандартизації запускає новий офіційний сайт

Доповідь Генерального директора ДП «УкрНДНЦ» Л.О. Корчевної

Гармонізація стандартів у сфері оцінювання відповідності в Україні

Україна крок за кроком послідовно інтегрується до загальноєвропейської спільноти і розглядає поглиблення інтеграційних процесів на континенті як необхідну передумову створення системи глобальної безпеки.

Із входженням до Ради Європи у нашої країни з’явилися принципово нові можливості для застосування багатовікового досвіду демократичних держав Європи у практиці будівництва.

Наша кінцева мета, наш зовнішньополітичний пріоритет – це членство України в Європейському Союзі. Умови інтеграції України до цих інституцій дають умови розвитку нації. Це ключова перевага, яку отримає Україна від членства в цих європейських і євроатлантичних інституціях. Ми йдемо до ЄС, щоб створити умови, які забезпечують найкращий розвиток національної економіки. Нам потрібне формування правильних принципів, мотивів національного розвитку і, перш за все, економічного, політичного і гуманітарного. Це дає інтеграція до Європейського Союзу. Іншими словами, інтеграція до ЄС дає кращі стандарти.

Україна добре усвідомлює стан своєї готовності до вступу в ЄС — для нас це стратегічна мета. Вона має сприяти активізації процесів реформування українського суспільства та надавати чіткі орієнтири для досягнення країною–кандидатом певних європейських стандартів у всіх найважливіших суспільних сферах.

Процес вступу в ЄС вимагає не лише узгодження законодавства, а також зміни в регуляторних системах, стандартах та методах оцінювання відповідності та їх гармонізації з системами, стандартами та методами ЄС.

Ефективна робота системи технічного регулювання є вкрай важливою для динамічного розвитку економіки, зокрема:

- для забезпечення можливості інноваційного розвитку;

- для успішного виходу вітчизняного виробника на зовнішні ринки;

- для успішної конкуренції вітчизняної продукції із імпортом.

Основними нормами системи технічного регулювання у ЄС є:

- основні вимоги до продукції (переважно – щодо безпеки для споживача, навколишнього середовища тощо) встановлені в Директивах Європейської Комісії – Технічних регламентах;

- стандарти - добровільні, їх застосування свідчить про якість товару та/або відповідність мінімальним вимогам щодо охорони здоров‘я, безпеки тощо;

- відповідність товару загальноєвропейським – «гармонізованим» стандартам означає відповідність основним вимогам;

- виробник може застосовувати інші технічні специфікації для того, аби відповідати основним вимогам.

Наявний стан вітчизняної системи технічного регулювання не в повній мірі сприяє розвитку економіки і в той же час – не задовольняє сподівання споживачів на отримання якісної та безпечної продукції.

Основні вимоги Угоди про технічні бар‘єри в торгівлі (ТВТ Agreement) передбачають впровадження в практику технічного регулювання в Україні наступних положень:

1. Тільки ті норми технічного регулювання, які відповідають вимогам СОТ, можуть бути обов‘язковими в Україні.

2. Україна не повинна вимагати обов‘язкової сертифікації, якщо можуть бути застосовані менш жорсткі заходи регулювання.

3. Україна повинна замінювати обов‘язкову сертифікацію декларуванням відповідності самим виробником.

4. Всі наявні в Україні національні та регіональні стандарти мають бути добровільними. Виняток можливий лише для тих стандартів, які спрямовані на захист національної безпеки, життя та здоров‘я людей, тварин та рослин, зовнішнього середовища та на попередження недобросовісної практики, але й ці стандарти мають бути повністю замінені міжнародними до 2011 року.

5. Імпортну продукцію, яка відповідає міжнародним, регіональним або національним стандартам, потрібно допускати на ринок України з дати вступу України до СОТ.

6. В Україні має бути дозволена акредитація органів підтвердження відповідності, які є не резидентами.

7. Україна зобов‘язується визнавати результати оцінювання відповідності, проведені в країні-експортері, так само як і визнавати органи оцінювання відповідності цих країн національним агентством з акредитації.

Відповідно до правил СОТ у разі, якщо суперечка між країнами не була вирішена за допомогою взаємної домовленості, спеціальний орган із вирішення суперечок СОТ виносить відповідне рішення, яке в обов‘язковому порядку має бути виконане країною-порушником.

При цьому на країну-порушника можуть бути накладені санкції, які відповідають тій шкоді, яка була нанесена інтересам інших країн-членів СОТ внаслідок порушень. Це може бути запровадження додаткового імпортного мита на продукцію, яка експортується з країни-порушника, встановлення квот чи інших заборонних та обмежувальних заходів.

Для залежної від експорту економіки України запровадження таких заходів може мати катастрофічні наслідки. Але накладання штрафних санкцій є додатковим та вторинним заходом, тобто не звільняє країну-порушника від необхідності виконати всі вимоги СОТ.

Таким чином, підсумовуючи викладене, ми можемо зробити такі висновки:

1.Для створення адаптованої до вимог СОТ і ЄС сучасної системи технічного регулювання та захисту прав споживачів необхідно забезпечити:

а)удосконалення законодавчої та нормативної бази з питань технічного регулювання та захисту прав споживачів відповідно до вимог Угоди про технічні бар’єри в торгівлі Світової організації торгівлі, директив ЄС;

б)удосконалення процедури надання вітчизняним та іноземним користувачам інформації з питань стандартизації;

в)впровадження міжнародних стандартів та стандартів держав — членів ЄС відповідно до потреб національної економіки;

г)сприяння впровадженню суб’єктами господарювання сучасних систем управління якістю у виробництві товарів, виконанні робіт і наданні послуг;

д)запровадження державного ринкового нагляду за безпекою товарів, робіт і послуг;

е)створення ефективного механізму фінансування та матеріально-технічного забезпечення розвитку сфери технічного регулювання та захисту прав споживачів.

2.Вирішення проблем, що виникають у сфері технічного регулювання та споживчої політики в процесі інтегрування України у світову економіку, зокрема – європейську, дасть змогу підвищити конкурентоспроможність вітчизняної продукції, сприятиме сталому зростанню економіки, створенню належних умов для розвитку підприємництва, добросовісної конкуренції, поліпшення захисту життя, здоров'я людей, навколишнього середовища, прав споживачів, усунення технічних бар'єрів у торгівлі.

3Досягнення зазначених вище стратегічних цілей щодо адаптації законодавчої та нормативної бази потребує добре скоординованих зусиль органів влади, бізнес-середовища та споживачів, а також залучення відповідної технічної допомоги з боку ЄС та значного часу.

Першочерговим невідкладним завданням, без негайного вирішення якого реформування системи технічного регулювання залишиться на папері, є гармонізація основних національних стандартів з оцінювання відповідності з міжнародними стандартами у цій сфері, тобто прийняття та запровадження в Україні в першу чергу стандартів CASCO як національних.

Стан роботи з цього питання такий.

Відповідно до “Стратегії ISO 2005 – 2010“ Комітет ISO з оцінювання відповідності (CASCO) вирішує основну стратегічну задачу організації – забезпечувати, підтримувати та просувати серію стандартів, широко використовуваних для впроваджування, оцінювання та визнання корисного практичного досвіду у сфері оцінювання відповідності.

Україна, як активний член CASCO, через представництво ТК 89, секретаріат якого веде ДП “УкрНДНЦ”, бере активну участь в вирішенні цієї задачі.

На цей час Стратегія ISO у сфері оцінювання відповідності базується на 27 стандартах, настановах та технічних умовах, з яких 22 прийняті та опубліковані, 5 – перебувають на різних стадіях розроблення та прийняття

Аналіз змісту стандартів свідчить, що 22 чинних міжнародних нормативних документи охоплюють 13 актуальних тем (видів діяльності) з оцінювання відповідності:

словник і загальні принципи з оцінювання відповідності;

кодекс доброчинної практики з оцінювання відповідності;

робота випробовувальних і калібрувальних лабораторій та їхня діяльність;

тестування на професійність за допомогою міжлабораторних порівнянь;

органи інспектування та їхня діяльність;

декларація постачальника про відповідність;

органи сертифікації/реєстрації продукції та їхня діяльність;

органи з аудиту систем управління і сертифікації та їхня діяльність;

органи сертифікації/реєстрації персоналу та їхня діяльність;

знаки відповідності;

акредитація;

взаємне оцінювання (peer assessment);

взаємне визнання результатів оцінювання відповідності.

З 22 чинних нормативних документів CASCO в Україні згармонізовані та затверджені як національні стандарти 13 нормативних документів, 9 стандартів заплановано подати на затвердження до кінця року, тобто всі чинні нормативні документи CASCO будуть прийняті в Україні як національні.

Проекти стандартів, настанов та технічних умов, що розробляються CASCO, перебувають у ТК 89 на розгляді і виконанні процедур голосування, що дасть змогу значно скоротити процедуру гармонізації та затвердження національних стандартів після набуття чинності міжнародними документами.

Нормативні документи, які перебувають на стадії розробляння та прийняття, охоплюють питання:

1) використання систем управління під час оцінювання відповідності;

2) вимоги до третьої сторони, що виконує аудит систем управління;

3) тестування на професійність за допомогою міжлабораторних порівнянь;

4) настанови щодо розробляння стандартів і вимоги до заяв з оцінювання відповідності;

Перелік міжнародних стандартів, настанов, технічних умов та згармонізованих з ними національних стандартів наведений в додатку

Виконання плану національної стандартизації у сфері оцінювання відповідності у 2008 році дасть змогу отримати нормативну базу з питань оцінювання відповідності (акредитації, сертифікації, декларування і т.ін.) ідентичну нормативній базі, яку використовують більшість країн світу у сфері оцінювання відповідності, і почати реальні роботи з трансформації системи УкрСЕПРО в систему оцінювання відповідності припиняючи чинність стандартів системи УкрСЕПРО, які в своїй більшості базуються на вимогах міжнародних нормативних документів кінця 80-х років, і впроваджувати в практичну діяльність у сфері оцінювання відповідності згармонізовані стандарти.

Це дасть змогу реально розпочати розмову про взаємне визнання результатів роботи з оцінювання відповідності з країнами-торговими партнерами України.

Необхідно мати на увазі, що кожен нормативний документ має посилання на інші міжнародні настанови, стандарти і PAS (а деякі ще і бібліографію) як у сфері оцінювання відповідності, так і в інших галузях. Наприклад, стандарт ISO/IEC 17000:2004 має посилання на 15 НД, з яких три є міжнародними стандартами з якості, довкілля і статистики. Тому стандарти можна вважати згармонізованими повністю, коли згармонізовані всі нормативні документи, на які він посилається, тобто процес гармонізації у сфері оцінювання відповідності не завершується прийняттям та впровадженням всіх чинних стандартів CASCO, а повинен перейти у стадію гармонізації нормативних документів, які пов’язані з нормативними документами CASCO.

28.09.2008 р.
Новини
Останні новини
Митний союз
Семінари та конференції
Привітання до свят
Національний фонд нормативних документів
Перелік чинних сертифікатів
Нотифікація
Наші видання
ДП «УкрНДНЦ» пропонує
Інформаційний дайджест з питань ССЯ
Запитуєте-відповідаємо
Наші партнери
Державні закупівлі
Магазин стандартів
Каталог нормативних документів
Останні надходження
Магазин нормативних документів
До уваги замовників
Ознаки офіційної копії
Бланк замовлення
Типовий договір купівлі-продажу електронних копій нормативних документів у сфері стандартизації
Національний банк термінів

Абетковий покажчик:
А Б В Г Ґ Д
Е Є Ж З И І
Ї Й К Л М Н
О П Р С Т У
Ф Х Ц Ч Ш Щ
Ю Я

Зараз на сайті:
  4 гостей
Останнє оновлення сайту:
   11:35 - 8.11.2017 р.

Яндекс.Метрика
ДП «УкрНДНЦ» © 2019
03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2тел.: +38 (044) 452-3396; факс: +38 (044) 452-6907